Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

100 sposobów na SQL

EUR12.82
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Zbiór praktycznych porad dla programistów i projektantów baz danych Jak obs?ugiwa? ró?ne typy danych? W jaki sposób optymalizowa? wydajno baz danych? Jak budowa? raporty za pomoc? j?zyka SQL? Jeste? programist? któremu przypad?o w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie dzia?ania zapyta? SQL? A mo?e zastanawiasz si? w jaki sposób sprawnie zarz?dza? kontami u?ytkowników bazy danych? J?zyk SQL to pot ne narz?dzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie si? w g?szczu tabel ka?dej bazy danych. Za pomoc? odpowiednio sformu?owanych instrukcji mo?na manipulowa? danymi, zarz?dza? kontami u?ytkowników i generowa? raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilo?ci polece? j?zyk SQL kryje w sobie wiele zawi?o?ci. Dzi?ki ksi ce "100 sposobów na SQL" nie b?dziesz musia? odkrywa? ka?dej z nich samodzielnie. W ka?dym z rozdzia?ów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwi?zywania typowych zada? programistycznych zwi?zanych z bazami danych i j?zykiem SQL. Poznasz podstawy j?zyka, dowiesz si? w jaki sposób przetwarza? ró?ne typy danych i korzysta? z symboli zast?pczych. Nauczysz si? tworzy? aplikacje sieciowe, optymalizowa? wydajno tabel i zapyta? SQL oraz tworzy? raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udost?pnianiu tabel u?ytkownikom. Podstawowe elementy j?zyka SQL czenie tabel Przetwarzanie danych tekstowych Operacje na liczbach i datach Bazy danych w aplikacjach sieciowych Zapytania niezale?ne od tabel Maksymalizowanie wydajno?ci zapyta? Tworzenie raportów Administrowanie kontami u?ytkowników Udost?pnianie informacji Zosta? ekspertem w programowaniu baz danych!
Produktdetails
Marke:Helion
EAN:Helion
ISBN:9781457176821
Helion
Helion
9781457176821