Buyezee Österreich
Österreich
Buyezee Cambodia
Cambodia
Buyezee Canada
Canada
Buyezee France
France
Buyezee Deutschland
Deutschland
Buyezee Italia
Italia
Buyezee Nederland
Nederland
Buyezee España
España
Buyezee Schweiz
Schweiz
Buyezee Thailand
Thailand
Buyezee United Kingdom
United Kingdom
Buyezee United States
United States
Buyezee Việt Nam
Việt Nam
Schließen
Meine Favoriten Meine Favoriten (0)
Favorit hinzugefügt! Favoriten Aktualisiert!

Vijf weken in een luchtballon (geïllustreerd)

EUR1.06
New Kobo Germany
in_stock
Auf Lager
Den 14den Januarij 1862 was er een groote samenloop van toehoorders bij de zitting van het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap te Londen, Waterloo Place, 3. De president, sir Francis Maris, deed aan zijne geëerde medeleden eene belangrijke mededeeling in eene redevoering, die dikwijls door toejuichingen werd afgebroken. Dit zeldzame stuk van welsprekendheid eindigde met eenige overdrevene spreekwijzen, waaruit de vaderlandsliefde ten volle bleek. "Engeland is altijd het voornaamste volk geweest door de onverschrokkenheid zijner reizigers in aardrijkskundige ontdekkingen. (_talrijke toejuichingen_.) Doctor Samuel Ferguson, een zijner roemrijkste inwoners, zal zijn oorsprong geene schande aandoen (_van alle kanten_: Neen! neen!) Deze poging zal, als zij gelukt (_zij zal gelukken!_) al wat men tot hiertoe van de aardrijkskunde van Afrika weet met elkander verbinden (_algemeene goedkeuring._) en, als zij mislukt (_nooit! nooit!_), zal zij ten minste van een der stoutmoedigste plannen van het menschelijk genie getuigen! (_hevig stampen met de voeten._)" "Hoezee! hoezee!" riep de vergadering, door deze treffende woorden opgewekt. "Hoezee voor den onverschrokken Ferguson!" riep een der uitbundigste toehoorders. Kreten van verrukking weergalmden. De naam van Ferguson kwam op ieders lippen, en wij hebben reden om te gelooven, dat hij er veel bij won dat hij door Engelschen werd vermeld. Daar toch waren talrijke, vergrijsde, vermoeide en onverschrokken reizigers, die de geheele wereld hadden doorkruist! Allen waren ontsnapt aan schipbreuken, branden of de tomahawks der Indianen, de knodsen der wilden, de strafpaal en de magen van Australiërs, maar niets kon het kloppen van hun hart bedwingen gedurende de redevoering van sir Francis Maris, en naar menschen geheugen was dit de schoonste uitslag eener aanspraak in het Koninklijk Aardrijkskundig genootschap van Londen. Maar in Engeland bepaalt zich de geestdrift niet alleen tot woorden. Er werd terstond gestemd over eene tegem
Produktdetails
Marke:Consumer Oriented Ebooks Publisher
EAN:Consumer Oriented Ebooks Publisher
ISBN:1230000910743
Consumer Oriented Ebooks Publisher
Consumer Oriented Ebooks Publisher
1230000910743